Algemene voorwaarden

Op huidige offerte zijn onze Algemene Verkoops- en leveringsvoorwaarden van toepassing evenals de voorwaarden (Bijzondere voorwaarden) zoals opgenomen in huidige offerte. Mochten er tussen de Bijzondere Voorwaarden zoals opgenomen in deze offerte en onze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit deze Bijzondere Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden.

1. Prijzen: Zie offerte

De prijs zoals opgenomen in huidige offerte is inclusief levering, (montageonderdelen) en keuring door een erkende keuringsdienst op het door de Klant aangegeven adres en exclusief alle onvoorziene extra kosten die niet beschreven zijn in de offerte.

Betalingstermijnen:

  • 10% bij aanvaarding/ondertekening Offerte
  • 80 % uiterlijk de dag van installatie
  • 10% na de keuring

 

Voor leien, platte daken en andere zal een toeslag berekend worden
Indien de klant het percentage verschuldigd op de dag van de installatie niet betaalt of betaald heeft, hebben wij het recht de “veiligheid” uit de omvormer mee terug te nemen tot na betaling.

2. Levering en montage/installatie:
2.1 Plaats Het Product zal door SPS (zelf of middels onderaanneming) geleverd, geïnstalleerd en aangesloten worden te …………………

2.2 Stabiliteitsstudie – Stedebouwkundige vergunning

A. Bij ondertekening van huidige offerte bevestigt de Klant expliciet dat de betreffende daken voldoende stabiel zijn teneinde de nodige panelen te dragen. SPS kan nooit verantwoordelijk zijn noch voor de uitvoering van enige stabiliteitsstudie noch voor enig gebrek in stabiliteit.

B. De Klant zal indien vereist voorafgaandelijk aan de bouw op zijn/haar kosten instaan voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning. Bij gebreke van het bekomen van deze vergunning zal de Klant aan SPS een vergoeding voor de gemaakte dossierkosten forfaitair begroot op 10% van het bedrag offerte verschuldigd zijn.

2.3 Installatie :

In onderling overleg tussen SPS en de Klant wordt een datum voor aanvang van de bouw vastgelegd, dewelke minstens binnen de twee maanden na het bekomen van de stedebouwkundige vergunning of ondertekening offerte dient te zijn, tenzij schriftelijk een langere termijn is afgesproken. De aanvang van de bouw van de fotovoltaïsche panelen/ PV-installatie zal nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de betaling van 10% van de offerteprijs ontvangen is op rekening van SPS. SPS zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor vertragingen in de levering/installatie tengevolge van :  Laattijdige betaling door de Klant  Voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de Klant in de initiële opdracht.

2.4 Verbintenissen klant:

De klant is jegens SPS verantwoordelijk voor onderstaande punten, alle kosten (inclusief herkeuring) ten gevolge van onderstaande punten zijn ten laste van de klant :

a) Het voorzien van reservedakbekleding (min 1 Pan/paneel of 1 lei/paneel)

b) Bij tegelpannen moet de klant 25 pannen per paneel extra voorzien

c) de noodzakelijke en tijdige aansluitingen van alle inrichtingen, nutsvoorzieningen en/ of andere mogelijke voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product:

a. de aardingsweerstand dient 30 ohm of lager te zijn

b. de aardingsonderbreker dient aanwezig te zijn

c. zowel de verbinding tussen zekeringskast en aardingsonderbreker als tussen aardingsonderbreker en aarding dient te zijn uitgevoerd met een geel-groene aardingskabel met 16 mm2 doorsnede

d. De differentieel dient van het type A te zijn met gevoeligheid van 300 mA

e. De gebruikte kabelsectie in de zekeringskast van de klant dient conform AREI te zijn nl:

Amperage aansluitingKabelsectie (mm2)
63 Ampere10 mm2
40 Ampere6 mm2
25 Ampere4 mm2

 

d) Indien er een omvormer met internetaansluiting werd voorzien dient de klant een werkende internetaansluiting te voorzien waarbij er minstens 1 RJ45 aansluiting is voorzien voor de omvormer of voldoende wifi dekking. Afhankelijk van wat het toestel vereist.

e) Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Klant in ieder geval voor eigen rekening en op eigen risico dat:  het personeel van SPS en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien SPS dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Klant heeft medegedeeld.  de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.  de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.  alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde de montage/installatie werkzaamheden conform de toepasselijke overheidsvoorschriften te kunnen voldoen.

f) De Klant dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van SPS of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege SPS geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Klant SPS hiervan tijdig in kennis te stellen.

g) De Klant verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.

KIES VOOR EEN BETER RENDEMENT EN VRAAG UW OFFERTE AAN

Betaalbare en hoogwaardige zonnepanelen met 10 jaar garantie!